ചൈതന്യം വീണ്ടെടുക്കാം യോഗയിലൂടെ - അദ്ധ്യായം അഞ്ച് വീരഭദ്രാസനം 2

ഒരു യോദ്ധാവായിരിക്കുക എന്നത് എളുപ്പമല്ല, പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മുടെ മനസ്സിനോടും ശീലങ്ങളോടും പോരാടേണ്ടിവരുമ്പോൾ. എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളിലും നമ്മിൽ നിന്ന് മികച്ചത് പുറത്തെടുക്കാൻ നമ്മിലെ യോദ്ധാവ് പ്രവർത്തിക്കണം. ക്രൂരത നശിപ്പിക്കാൻ മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ മനസ്സിൽ സമഗ്രത, അനുകമ്പ, സ്നേഹം എന്നിവ നേടുന്നതിനുള്ള ശക്തി വളർത്തിയെടുക്കാനും വീരഭദ്രാസനം നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. 

Author
No Image
Sub-Editor

Sabira Muhammed

No description...

You May Also Like