റം ഉപയോഗിച്ച് തയ്യാറാക്കുന്ന ഒരു പലഹാരത്തെ പരിചയപ്പെട്ടാലോ??


മദ്യപാനം ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനീകരമാണ്  ഇത് നാം എല്ലാം  കേൾക്കാറുണ്ട്.എന്നാൽ  മദ്യപാനം എന്നതിലുപരി മരുന്നായും മദ്യം ഉപയ്ഗിക്കാറുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്.എന്നാൽ അതുപയോഗിച്ചു ഒരു പലഹാരമുണ്ടാക്കിയാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും? 

റം ഉപയോഗിച്ച് തയ്യാറാക്കാവുന്ന ഒരു രുചികരമായ പലഹാരത്തെ പരിചയപ്പെടാം.
ആരുമറിയാത്ത ചമ്മന്തിയുടെ ചില ചരിത്രങ്ങൾ...ഒപ്പം വ്യത്യസ്തമായ കൂട്ടും...


Author
No Image

Naziya K N

No description...

You May Also Like