കോസ്മെറ്റിക് ഗൈനക്കോളജി എന്താണെന്ന് അറിയുമോ? ഡോക്ടറോഡ് ചോദിക്കാം..

പ്രസവാനന്തരം സ്ത്രീകളുടെ ആന്തരികവും ബാഹ്യവുമായ അവയവങ്ങളിൽ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നു.ഇതിനെ തുടർന്ന് ഒരുപാട് ആരോഗ്യ  പ്രശ്നങ്ങൾ അവർ നേരിടുന്നു.ഈ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എങ്ങനെ തരണം ചെയ്യാമെന്ന് പരിശോധിക്കാം.


കൊളസ്‌ട്രോൾ എളുപ്പം നിയന്ത്രിക്കാം - ചില ടിപ്സ്


Author
No Image

Naziya K N

No description...

You May Also Like