തിരക്കഥയുടെ കഥ ഭാഗം - 19

ഒരു സിനിമയിൽ Pinch Point എങ്ങനെ എഴുതാം

സിനിമയിൽ suspense create ചെയ്യാൻ തിരക്കഥാകൃത്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മാർഗമാണ് Pinch Point. കൂടുതൽ അറിവുകൾക്കായി വീഡിയോ കാണുക.

Contents of this Video

00:00 Intro

00:12 What is a Pinch Point? 

00:50 First Pinch Point

00:58 Second Pinch Point

01:09 Technical placement 

01:37 Purpose of Pinch Points

01:59 Psychology of Pinch Points

02:22 Titanic Pinch Points 

03:08 Titanic Pinch Point 1

05:25 Trick of Pinch Point

06:57 Titanic Pinch Point 2

09:20 Turning Point v/s Pinch Point

മനോഹരമായ Character Voice എങ്ങനെ സൃഷ്ടിക്കാം

Author
AD Film Maker

Felix Joseph

No description...

You May Also Like