ഫാദർ ഗീവർഗീസ് ചെടിയത്ത് സ്വർഗീയ സമ്മാനത്തിന് യാത്രയായി.

കേരള സഭയിലെ ഏറ്റവുമധികം വൈദികരുടെ ഗുരുവായിരുന്നു അദ്ദേഹം 

മലങ്കര സഭാ മൽപ്പാൻ ഫാദർ  ഗീവർഗീസ് ചെടിയത്ത്  സ്വർഗീയ സമ്മാനത്തിന് യാത്രയായി. കേരള സഭയിലെ ഏറ്റവുമധികം വൈദികരുടെ ഗുരുവായി സുറിയാനിസഭ പിതാക്കന്മാരെ മലയാളികൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തിയത്  ഫാദർ. ഗീവർഗീസ് ചെടിയത്തണ്.  മലങ്കര ലൈബ്രറിയുടെ പേട്രൺ ആയിരുന്ന അദ്ദേഹം നൂറിലധികം  പുസ്തകങ്ങളും രചിച്ചിട്ടുണ്ട്. മലങ്കര സുറിയാനി  സഭാ പ്രവർത്തന രംഗത്തിനു പുറമേ സാമൂഹ്യ, സാംസ്കാരിക രംഗത്തും ഫാദർ  തന്നെ പ്രാധാന്യമെന്നും തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.


ഉള്ളിക്ക് തീ വില

Author
Citizen Journalist

Deepa Shaji Pulpally

എൻമലയാളത്തിന്റെ സിറ്റിസൺ ജേര്ണലിസ്റ് ക്ലബ്-ലെ വയനാട്ടിൽ നിന്നുള്ള സംഭാവക.

You May Also Like