പ്രണയം കൊലപാതകത്തിൽ എത്താൻ കാരണമെന്ത്?

പ്രണയം എന്നും അനശ്വരമാണ്

പ്രണയം എന്നും അനശ്വരമാണ്. പ്രണയത്തിന് അതിന്റെതായ മാധുര്യവും, ആത്മാർത്ഥതയും ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ന് പ്രണയങ്ങൾ എല്ലാം കൊലപാതകത്തിൽ കലാശിക്കുമ്പോൾ, അതിന്റെ കാരണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കാം.

മോൻസൻ മാവുങ്കലിനെതിരെ പരാതി പ്രവാഹം

Author
Citizen Journalist

Deepa Shaji Pulpally

എൻമലയാളത്തിന്റെ സിറ്റിസൺ ജേര്ണലിസ്റ് ക്ലബ്-ലെ വയനാട്ടിൽ നിന്നുള്ള സംഭാവക.

You May Also Like