വിമാനത്തിലെ ടോയ്‌ലറ്റ് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം...

ആദ്യമായി വിമാന യാത്ര ചെയ്യുന്നവർക്ക് എയർക്രാഫ്റ്റിലെ  ടോയ്‌ലറ്റ് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് അറിവുണ്ടാവില്ല. അതിനാൽ തന്നെ പലരും ഈ ടോയ്‌ലറ്റ്  ഉപയോക്കാൻ മടി കാണിക്കാറുണ്ട്.എയർക്രാഫ്റ്റിലെ ടോയ്‌ലെറ്റിന്റെ ഉപയോഗ രീതികളും വിശേഷതകളും പരിചയപ്പെടാം.


അവിശ്വസനീയം ഈ ടാറ്റൂകൾ !!

Author
No Image

Naziya K N

No description...

You May Also Like