കറ്റാർവാഴയിലെ സൗന്ദര്യം

അലോവേര ഉപയോഗം അറിയാത്തവരായി ആരും ഇല്ല. എണ്ണിയാലൊടുങ്ങാത്ത ചർമസംരക്ഷണ വസ്തുക്കളിലാണ് പരമ്പരാഗത ചികിൽസാ രീതിയിലെ ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത ഔഷധമായ കറ്റാർവാഴ ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഗുണങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് കറ്റാർവാഴ നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. അലോവേര കൃഷിയും അതിന്റെ സംസ്കരണവും നമ്മുക്ക് കണ്ടു നോക്കാം.

ചൊറിയനെ ഭക്ഷണമാക്കാം; ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങൾ വേറെയും

Author
Citizen Journalist

Deepa Shaji Pulpally

എൻമലയാളത്തിന്റെ സിറ്റിസൺ ജേര്ണലിസ്റ് ക്ലബ്-ലെ വയനാട്ടിൽ നിന്നുള്ള സംഭാവക.

You May Also Like