പ്രകൃതി രാമണീയമായ മുക്തി നാഥ് ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക്

ബുദ്ധ, ജൈന മതങ്ങളുടെ സമ്മിശ്ര ആചാരനുഷ്ടാനങ്ങളാണ്  മുക്തി നാഥ് ക്ഷേത്രത്തിൽ

ബുദ്ധ, ജൈന മതങ്ങളുടെ സമ്മിശ്ര ആചാരനുഷ്ടാനങ്ങളാണ്  മുക്തി നാഥ് ക്ഷേത്രത്തിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത്. മുക്തി നേടാൻ സ്ത്രീ, പുരുഷൻ മാർ ഒന്നിച്ചു കുളിക്കുന്ന ആചാരം ഇവിടെ ഉണ്ട്. പ്രകൃതി രാമണീയമായ മുക്തി നാഥ് ക്ഷേത്രത്തിലെ കാഴ്ചകൾ കണ്ട് നോക്കാം.

കാഠ്മണ്ഡു കാഴ്ചകൾ

Author
Citizen Journalist

Deepa Shaji Pulpally

എൻമലയാളത്തിന്റെ സിറ്റിസൺ ജേര്ണലിസ്റ് ക്ലബ്-ലെ വയനാട്ടിൽ നിന്നുള്ള സംഭാവക.

You May Also Like