പത്മ പുരസ്കാരം നിറവിൽ വയനാടും.

വയനാട്ടിൽ എത്തിയത് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ നാഗപൂർ സ്വദേശിയായ ഇദ്ദേഹം 1980 - ൽ  വയനാട്ടിലെത്തി സിക്കിൾ  സെൽ അനീമിയ രോഗികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഗോത്ര വിഭാഗങ്ങളെ വർഷങ്ങളായി ചികിത്സിച്ചു വരികയാണ്

വയനാട് മുട്ടിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്വാമി വിവേകാനന്ദ മെഡിക്കൽ മിഷൻ ആശുപത്രിയിലെ ഡോക്ടർ കൂടിയാണ് പത്മപുരസ്കാരം ലഭിച്ച ഡി.ഡി സഗ് ദേവ്.വയനാട്ടിൽ എത്തിയത് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ നാഗപൂർ സ്വദേശിയായ ഇദ്ദേഹം 1980 - ൽ  വയനാട്ടിലെത്തി സിക്കിൾ  സെൽ അനീമിയ രോഗികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഗോത്ര വിഭാഗങ്ങളെ വർഷങ്ങളായി ചികിത്സിച്ചു വരികയാണ്.  പത്മ പുരസ്കാരം ലഭിച്ച ഡോക്ടർ ഡി.ഡി സഗ്  ദേവിന്   ആശംസകൾ.

സുൽത്താൻ ബത്തേരിയിൽ - 13- ന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ വിജയ് നഗർ രാജവംശം നിർമ്മിച്ച ജൈനക്ഷേത്രം ഇന്നും തലയെടുപ്പോടെ നിൽക്കുന്നു..

Author
Citizen Journalist

Deepa Shaji Pulpally

എൻമലയാളത്തിന്റെ സിറ്റിസൺ ജേര്ണലിസ്റ് ക്ലബ്-ലെ വയനാട്ടിൽ നിന്നുള്ള സംഭാവക.

You May Also Like