കഥയും കാര്യവും ഭാഗം 4

മനോഭാവമാണ് മുഖ്യം..


ജീവിതത്തിന്റെ ഏതൊരു പ്രതിസന്ധികളിലും ലക്ഷ്യബോധത്തോടെയും നിശ്ചയ ദാർഢ്യത്തോടെയും മുന്നോട്ടു പോവുക.തിരിച്ചടികളെ ശരിയായ മനോഭാവത്തോടെ നേരിടുക.തോൽവികളിൽ തോറ്റു പോവുന്നവർക്കുള്ള പാഠമാണ് ഈ 90 സെക്കന്റ് വീഡിയോയിൽ മനോഹരമായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.

കഥയും കാര്യവും ഭാഗം 3

Author
Citizen Journalist

Fazna

No description...

You May Also Like