ഒരു അടിപൊളി മലപ്പുറം പലഹാരം

ളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന പലഹാരം

മൈദ ഉപയോഗിച്ച് പൊറോട്ടയുടെ രുചിയിൽ ബ്രേക്ഫാസ്റ്റിന് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മലപ്പുറം പലഹാരം. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഈ പലഹാരം മലപ്പുറം ശൈലിയിൽ തന്നെ ഒന്ന് കേട്ടു നോക്കാം.

പോത്തും കാലും, പിടിയും

Author
Citizen Journalist

Deepa Shaji Pulpally

എൻമലയാളത്തിന്റെ സിറ്റിസൺ ജേര്ണലിസ്റ് ക്ലബ്-ലെ വയനാട്ടിൽ നിന്നുള്ള സംഭാവക.

You May Also Like