നീലഗിരി ജില്ലയിൽ പുലിയിറങ്ങി

ആട്, പശു എന്നിവയെല്ലാം പുലി പിടിക്കുന്നതായി പ്രദേശവാസികൾ പറയുന്നു

നീലഗിരി, ദേവർഷോല തേയിലത്തോട്ടത്തിലും സമീപ പ്രദേശത്തും പുലി ഇറങ്ങി. വളർത്ത് മൃഗങ്ങളെ പുലി കൊന്നു തിന്നുന്നത് പതിവായിരിക്കുകയാണ്. മേഞ്ഞുനടക്കുന്ന ആട്, പശു എന്നിവയെല്ലാം പുലി പിടിക്കുന്നതായി പ്രദേശവാസികൾ പറയുന്നു.

സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് 17,518 പേർക്ക് കോവിഡ്

Author
Citizen Journalist

Deepa Shaji Pulpally

എൻമലയാളത്തിന്റെ സിറ്റിസൺ ജേര്ണലിസ്റ് ക്ലബ്-ലെ വയനാട്ടിൽ നിന്നുള്ള സംഭാവക.

You May Also Like