പതിനഞ്ചാം വയസ്സിൽ അവാർഡ് നേടിയ ഇടുക്കികാരി മിടുക്കി

പഠനത്തിൽ മാത്രമല്ല കൃഷിയിലും മികവുതെളിയിച്ച വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ് ഇടുക്കിക്കാരി അഞ്ജു മാത്യു

പഠനത്തിൽ മാത്രമല്ല കൃഷിയിലും മികവുതെളിയിച്ച വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ് ഇടുക്കിക്കാരി അഞ്ജു മാത്യു. വിവിധയിനം കൃഷികൾക്ക് മാതാപിതാക്കളും അഞ്ചുവിനെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ലോക്ഡോൺ സമയത്തും അഞ്ജു കൃഷിയിലൂടെ ജീവിതം മനോഹരമാക്കുന്നത് എങ്ങനെ നോക്കാം.

തൊഴിൽ രംഗങ്ങളിലും ആർ ടി പി സി ആർ നെഗറ്റീവ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിർബന്ധമാക്കി കണ്ണൂർ ജില്ലാ കലക്ടർ

Author
Citizen Journalist

Deepa Shaji Pulpally

എൻമലയാളത്തിന്റെ സിറ്റിസൺ ജേര്ണലിസ്റ് ക്ലബ്-ലെ വയനാട്ടിൽ നിന്നുള്ള സംഭാവക.

You May Also Like