ഞൊട്ട ഒടിക്കുമ്പോൾ ശബ്ദം കേട്ടാൽ എല്ലു തേയ്‌മാനം ഉണ്ടാകുമോ ? ഞൊട്ട ഒടിയുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നതെന്ത് ?

ഈ ഡോക്ടർ വിശദീകരിക്കുന്നത് കേൾക്കാം 

Author
ChiefEditor

enmalayalam

No description...

You May Also Like