പഴം കൊണ്ട് ഒരു അടിപൊളി വിഭവം

പഴം കൊണ്ട് തയ്യാറാക്കാവുന്ന ഒരു കിടിലൻ സ്നാക്സ്  പരിചയപ്പെടാം

മലയാളിയുടെ തീന്മേശയിലെ പ്രധാന വിഭവമാണ് ഏത്തക്ക. പഴം പൊരിയാണ് കൂടുതലായി ഏത്തക്ക കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാകാറുള്ളത്. എന്നാൽ അതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി പഴം കൊണ്ട് തയ്യാറാക്കാവുന്ന ഒരു കിടിലൻ സ്നാക്സ്  പരിചയപ്പെടാം.

ചോക്ലേറ്റ് പേസ്ട്രി കേക്ക്

Author
Citizen Journalist

Deepa Shaji Pulpally

എൻമലയാളത്തിന്റെ സിറ്റിസൺ ജേര്ണലിസ്റ് ക്ലബ്-ലെ വയനാട്ടിൽ നിന്നുള്ള സംഭാവക.

You May Also Like