ഹൃദയവാൽവ് ശസ്ത്രക്രിയയും കോവിഡും Dr. ബിനീഷ് രാധാകൃഷ്ണൻ


ഹൃദയവാൽവ്  ശസ്ത്രക്രിയയും കോവിഡും എന്ന വിഷയത്തിൽ ശ്രീ ചിത്തിര ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസിലെ സീനിയർ സർജൻ Dr. ബിനീഷ് രാധാകൃഷ്ണനുമായി ദൂരദർശനിൽ സാമൂഹ്യപാഠം എന്ന പ്രോഗ്രാമിൽ നടന്ന ചർച്ചയുടെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങൾ കേൾക്കാം
Author
ChiefEditor

enmalayalam

No description...

You May Also Like