കണ്ണുകളുടെ ആരോഗ്യത്തിന് ചെയ്യേണ്ട വ്യായാമം

കമ്പ്യൂട്ടർ, മൊബൈൽ ഉപയോഗം ജീവിതത്തിൽ ഇല്ലാതെ ഒരു കാര്യവും ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്ത ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ കണ്ണുകൾക്ക് നാം വിശ്രമം വേണ്ടവിധത്തിൽ നൽകാറില്ല. 

ഈ ഡിജിറ്റൽ ലോകത്ത്  കണ്ണുകളാണ് ആയാസകരമായ ആയിട്ടുള്ള ജോലി ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ കണ്ണുകൾക്ക് വേണ്ട സംരക്ഷണം വ്യായാമങ്ങളിലൂടെ  കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കണ്ണിന്റെ സംരക്ഷണത്തിന് ആവശ്യമായ ഘടകങ്ങളായി.

എങ്ങനെയെല്ലാം കണ്ണിന്റെ സംരക്ഷണം നടത്താം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം.

വീട്ടിൽ തന്നെ ഒരു ബ്യൂട്ടിപാർലർ ആയാലോ?

Author
Citizen Journalist

Deepa Shaji Pulpally

എൻമലയാളത്തിന്റെ സിറ്റിസൺ ജേര്ണലിസ്റ് ക്ലബ്-ലെ വയനാട്ടിൽ നിന്നുള്ള സംഭാവക.

You May Also Like