മത്സ്യപ്രജനനകാലം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി കേരളം വാർഷിക ട്രോളിംഗ് നിരോധനം നടപ്പാക്കുന്നു

  • Posted on June 01, 2023
  • News
  • By Fazna
  • 167 Views

തീരദേശ സൗന്ദര്യത്തിനും അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിക്കുന്ന മത്സ്യബന്ധന വ്യവസായത്തിനും പേരുകേട്ട കേരളം, 1988 മുതൽ വാർഷിക ട്രോളിംഗ് നിരോധനം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. 52 ദിവസത്തെ നിരോധന കാലയളവ് മത്സ്യങ്ങളുടെ പ്രജനനകാലം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും സമുദ്രവിഭവങ്ങളുടെ സുസ്ഥിരത ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും ലക്ഷ്യമിടുന്നു. പ്രദേശത്തിന്റെ പാരിസ്ഥിതിക സന്തുലിതാവസ്ഥ. തീരത്ത് 222 മത്സ്യബന്ധന ഗ്രാമങ്ങളും 10 ലക്ഷത്തിലധികം മത്സ്യബന്ധന ജനസംഖ്യയുമുള്ള കേരളത്തിലെ ട്രോളിംഗ് നിരോധനം മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ ഉപജീവനത്തിനും സമുദ്ര ആവാസവ്യവസ്ഥയുടെ സംരക്ഷണത്തിനും കാര്യമായ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നു. ഈ നിരോധന കാലയളവിൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ വാണിജ്യാവശ്യങ്ങൾക്കായി കടലിൽ പോകുന്നത് നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇക്കാലയളവിൽ ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന മത്സ്യത്തൊഴിലാളി സമൂഹങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതിന്, മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്കും അവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്കും റേഷൻ വിതരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് സംസ്ഥാന സർക്കാർ നടപടിയെടുക്കുന്നു. മത്സ്യബന്ധന പ്രവർത്തനങ്ങൾ താത്കാലികമായി നിർത്തിയതു മൂലമുണ്ടാകുന്ന സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ട് ലഘൂകരിക്കാനും ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള മത്സ്യബന്ധന രീതികൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ അടിസ്ഥാന ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റപ്പെടുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കാനും ഈ നടപടി സഹായിക്കുന്നു. ട്രോളിംഗ് നിരോധനം നടപ്പിലാക്കുന്നതിലൂടെ, സുസ്ഥിര മത്സ്യബന്ധനത്തിനും തീരദേശ ആവാസവ്യവസ്ഥയുടെ ദീർഘകാല ക്ഷേമത്തിനുമുള്ള പ്രതിബദ്ധത കേരളം പ്രകടമാക്കുന്നത് തുടരുകയാണ്. മത്സ്യസമ്പത്ത് സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും മത്സ്യത്തൊഴിലാളി സമൂഹത്തിന്റെ ഉപജീവനമാർഗങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനും ഇടയിൽ സൂക്ഷ്മമായ സന്തുലിതാവസ്ഥ നിലനിർത്തുന്നതിനുള്ള നിർണായക ഉപകരണമായി ഈ നിരോധനം പ്രവർത്തിക്കുന്നു, ആത്യന്തികമായി പ്രദേശത്തെ സമുദ്രവിഭവങ്ങളുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള സുസ്ഥിരതയ്ക്ക് സംഭാവന നൽകുന്നു.

സ്വന്തം ലേഖകൻ

Author
Citizen Journalist

Fazna

No description...

You May Also Like