ഗർഭാശയ മുഴകൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ

എന്താണ് ഗർഭ പാത്രത്തിലെ മുഴകൾ ഗർഭ പാത്രത്തിലെ മുഴ രോഗ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തല്ലാം ? എങ്ങനെ നേരത്തെ തിരിച്ചറിയാം ? കാരണങ്ങൾ എന്തല്ലാം ? ഡോക്ടർ സിൻസില സംസാരിക്കുന്നു

Fibroids - ഗർഭ പാത്രത്തിലെ മുഴ രോഗവുമായി ബന്ധപ്പട്ട നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യുക. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ബന്ധപ്പെടുക : Dr sinsila Elizabeth MBBS DGO DNB consultant obstetrics and gynecology Kuzhikkattussery Trissur Phone: 04802786818


Author
ChiefEditor

enmalayalam

No description...

You May Also Like