എന്നെന്നും ഓർമയിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കാൻ ഒരു സുന്ദര ഓണപ്പാട്ട്

ഓണം മലയാളികൾക്ക് ഒഴിച്ചുകൂടാൻ കഴിയാത്ത ഒരു വികാരമാണ്... അതുപോലെതന്നെയാണ് ഓണപാട്ടുകളും... എന്നെന്നും ഓർമയിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കാൻ അതീവ ദൃശ്യ ഭംഗിയോടെ ഇതാ നിങ്ങൾക്കായി ഞങ്ങളുടെ ഓണ സമ്മാനം.....

D. O. P & Direction: Rajesh Rachana

Vocals&Casts: Srudeep Bathery & Niya Anil

Recording, Mixing & Mastering : Shijo Baby

Makeup: First Lady beauty parlour. Sby

Author
Citizen Journalist

Fazna

No description...

You May Also Like