പക്ഷികൾക്ക് വെള്ളം നൽകി ഉദാത്ത മാതൃകയാകുന്നു യു.എ.ഇ ഗവൺമെന്റ്

കഠിനമായ ചൂടിൽ വെള്ളം കിട്ടാതെ ചത്തു പോകുന്ന പക്ഷികൾക്ക് വേണ്ടി വാട്ടർ സിസ്റ്റം സംവിധാനമാണ് യുഎഇയിൽ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്

യു.എ.ഇ ഗവൺമെന്റ്  സഹജീവികളോടുള്ള കരുതൽ എത്ര മനോഹരമായാണ് നിർവ്വഹിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതെ മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനെ ജലം നൽകാത്ത കാലഘട്ടമാണ് ഇത്. എന്നാൽ പുതിയ ഒരു മാതൃകയുമായി പക്ഷികൾക്ക് ജലം നൽകുകയാണ് യുഎഇ ഗവൺമെന്റ്.

കഠിനമായ ചൂടിൽ വെള്ളം കിട്ടാതെ ചത്തു പോകുന്ന പക്ഷികൾക്ക് വേണ്ടി വാട്ടർ സിസ്റ്റം സംവിധാനമാണ് യുഎഇയിൽ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. അകലത്തിൽ ബോട്ടിലിൽ വെള്ളം നിറച്ചാണ് ഇങ്ങനെയൊരു സംവിധാനം അവിടെ ക്രമപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

യുഎഇയിൽ ക്രമീകരിച്ച ഈ വാട്ടർ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നും പക്ഷികൾക്ക് ആവശ്യാനുസരണം ജലം ലഭ്യമാകുന്നതാണ്. പ്രകൃതിയോടും, സഹജീവികളോടും ഇത്ര മനോഹരമായി കരുതൽ കാണിക്കുന്ന യുഎഇ ഗവൺമെന്റ് ഏറെ ആദരണീയ തന്നെയാണ്.

അഴിച്ചു പണിത നരേന്ദ്രമോദി മന്ത്രിസഭയിൽ 42% ക്രിമിനൽ കേസ് പ്രതികളും,90% കോടീശ്വരന്മാരും ആണെന്ന് പഠന റിപ്പോർട്ട്

Author
Citizen Journalist

Deepa Shaji Pulpally

എൻമലയാളത്തിന്റെ സിറ്റിസൺ ജേര്ണലിസ്റ് ക്ലബ്-ലെ വയനാട്ടിൽ നിന്നുള്ള സംഭാവക.

You May Also Like