അന്നമ്മ ചേടത്തി സ്പെഷ്യൽ ചിക്കൻ കൊണ്ടാട്ടം

പാചക വിദഗ്ധയായ അന്നമ്മച്ചേടത്തിയുടെ എരിവുള്ള ചിക്കൻ കൊണ്ടാട്ടം ഒന്ന് തയ്യാറാക്കി നോക്കാം

ചിക്കൻ ഉപയോഗിച്ച് കറികളിൽ നിരവധി പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തുന്നവരാണ് മലയാളി വീട്ടമ്മമാർ. ആ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പാചക വിദഗ്ധയായ അന്നമ്മച്ചേടത്തിയുടെ എരിവുള്ള ചിക്കൻ കൊണ്ടാട്ടം ഒന്ന് തയ്യാറാക്കി നോക്കാം.

ഞണ്ട് വരട്ടിയതും ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങളും

Author
Citizen Journalist

Deepa Shaji Pulpally

എൻമലയാളത്തിന്റെ സിറ്റിസൺ ജേര്ണലിസ്റ് ക്ലബ്-ലെ വയനാട്ടിൽ നിന്നുള്ള സംഭാവക.

You May Also Like