ടാലെന്റ്സ് ഡേ ഭവൻസ് വിദ്യാമന്ദിർ എളമക്കര

സ്കൂളുകൾ ശിശുദിനത്തിനോടനുബന്ധിച്ചു നടത്തിവന്നിരുന്ന ടാലെന്റ്സ് ഡേ ഈ വർഷം ഓൺലൈൻ ആയി ..., 

എളമക്കര ഭവൻസ് വിദ്യാമന്ദിർ സംഘടിപ്പിച്ച ഓൺലൈൻ ടാലെന്റ്സ് ഡേയിൽ നിന്നും ചില ഭാഗങ്ങൾ കാണാംAuthor
ChiefEditor

enmalayalam

No description...

You May Also Like