ഡ്രൈഫ്രൂട്ട്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ??

ഉണങ്ങിയ പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പൊട്ടാസ്യം, ഇരുമ്പ്, കാൽസ്യം എന്നിവ കൂടുതൽ ശരീരത്തിനു ലഭ്യമാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു.  ഫ്രഷ് ഫ്രൂട്ട്സ്നേക്കാൾ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട് ആണ് ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലത്.  പ്രമേഹം,  ഹൃദ്രോഗം, അർബുദം എന്നിവഉള്ളവർക്ക്  ഉണങ്ങിയ പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്.

കോവിഡ് എത്തിനോക്കാത്ത ഒരിടം

Author
Citizen Journalist

Deepa Shaji Pulpally

എൻമലയാളത്തിന്റെ സിറ്റിസൺ ജേര്ണലിസ്റ് ക്ലബ്-ലെ വയനാട്ടിൽ നിന്നുള്ള സംഭാവക.

You May Also Like