തിരക്കഥയുടെ കഥ ഭാഗം - 21

തിരക്കഥയിൽ എങ്ങനെ ഫ്ലാഷ്ബാക്ക് എഴുതാം

ഒരു തിരക്കഥയിൽ ഫ്ലാഷ്ബാക്ക് എഴുതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഘടകങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നാണ് വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത്. അഞ്ചാം പാതിര എന്ന മലയാള സിനിമയിലെ ഫ്ലാഷ്ബാക്കിലൂടെയാണ് ഈ വസ്തുതകൾ വിശദീകരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിരിക്കുന്നത്. കൂടുതൽ അറിവുകക്കായി വീഡിയോ കാണുക.

CONTENTS OF THIS VIDEO 

00:00 Intro

00:19 What is Flashback? 

00:36 Flash Ack

01:38 Is the audience curious about the past?

02:45 New information 

03:23 New dimension 

04:34 Conflict & Structure 

05:31 Tiny information communicate verbally

06:26 Nostalgic 

07:19 Audience Need & Desire

08:25 Conclusion

സിനിമയിലെ ശക്തമായ സഹ കഥാപാത്രങ്ങളെ എങ്ങനെ സൃഷ്ടിക്കാം

Author
AD Film Maker

Felix Joseph

No description...

You May Also Like