വീടിന് അഴകേറും മുറ്റം

എല്ലാവരുടെയും സ്വപ്നമായ വീടിനെ മനോഹരമാക്കുന്നത് അതിന്റെ ചുറ്റുവട്ടം ഉള്ള മുറ്റം ആണ്

പലപ്പോഴും മുറ്റം എങ്ങനെ രൂപപ്പെടുത്താം എന്ന് നമുക്ക് ആശയങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയില്ല. എന്നാൽ വീടിനു ചേർന്ന നല്ല ഒരു മുറ്റം എങ്ങനെ റെഡിയാക്കാം എന്ന് നമുക്ക് കണ്ടു നോക്കാം.

പ്രണയ നഷ്ടത്തിന്റെ ഓർമ്മക്കായി 666 ബലൂൺ ഊതി വീർപ്പിച്ച് യുവാവ്

Author
Citizen Journalist

Deepa Shaji Pulpally

എൻമലയാളത്തിന്റെ സിറ്റിസൺ ജേര്ണലിസ്റ് ക്ലബ്-ലെ വയനാട്ടിൽ നിന്നുള്ള സംഭാവക.

You May Also Like