ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ ചരിത്രത്തിലെ പുതിയ അദ്ധ്യായം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ദേശീയ ചാനലുകൾക്കൊപ്പം എൻമലയാളവും.

  • Posted on August 23, 2023
  • News
  • By Fazna
  • 517 Views

ബംഗളൂരുവിലെ പീനിയയിൽ സോഫ്റ്റ്   ലാൻഡിംഗ് തത്സമയം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനായി പ്രധാന ചാനലുകൾക്കായി സജ്ജീകരിച്ച കേന്ദ്രത്തിൽ എൻമലയാളത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ചു ചീഫ് എഡിറ്റർ സി ഡി സുനീഷും പങ്കെടുക്കും.

Author
Citizen Journalist

Fazna

No description...

You May Also Like