ഫാദർ. ബോബി ജോസ് കപ്പുച്യന് - കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ എൻ ഡോവ്മെന്റ് അവാർഡ്

ജീവിത മൂല്യങ്ങൾ, പ്രകൃതിയോടുള്ള കടമകൾ എല്ലാം വളരെ മനോഹരമായി ആവിഷ്കരിക്കാനും,  ആശയങ്ങൾ ലളിതമായി തന്നെ ജനഹൃദയങ്ങളിൽ എത്തിക്കാനുംഅദ്ദേഹത്തിന്   സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്

ഫാദർ.ബോബി ജോസ് കപ്പൂച്ചിന് ഈ വർഷത്തെ കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി എൻഡോവ്മെന്റ് അവാർഡ് ലഭിച്ചു. ഇന്ത്യയിലെ ഓർഡർ ഓഫ് ഫ്രിയേഴ്‌സ് മൈനർ കപുച്ചിൽ നിന്നുള്ള റോമൻ കത്തോലിക്കാ പുരോഹിതനാണ് ബോബി ജോസ്കപ്പുച്യൻ. പ്രഭാഷണങ്ങളിലൂടെയും, രചനകളിലൂടെയും, ജനഹൃദയങ്ങളിൽ നിരവധി വ്യതിചലനങ്ങൾസൃഷ്ടിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ജീവിത മൂല്യങ്ങൾ, പ്രകൃതിയോടുള്ള കടമകൾ എല്ലാം വളരെ മനോഹരമായി ആവിഷ്കരിക്കാനും,  ആശയങ്ങൾ ലളിതമായി തന്നെ ജനഹൃദയങ്ങളിൽ എത്തിക്കാനുംഅദ്ദേഹത്തിന്   സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. എളിയ ജീവിതത്തിന്റെ ഉദാഹരണമായി അദ്ദേഹത്തെ പലരും കാണുന്നു.

ശാലോം ടിവി ഇന്ത്യയിലെ ഗുരുചരണം എന്ന ടെലിവിഷൻ പ്രസംഗ പരിപാടികളും മറ്റ് നിരവധി പരിപാടികളും അദ്ദേഹം നയിക്കുന്നു. റിട്രീറ്റ് സെന്ററിന്റെ ആദ്യ ഡയറക്ടറായും രക്ഷാധികാരിയായും അദ്ദേഹത്തെ നിയമിച്ചു. ആത്മീയതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിരവധി പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന ഫാദർ.ബോബി ജോസ് കപ്പുച്യൻ 2002 ൽ തിയോ പബ്ലിക്കേഷൻസ് സ്ഥാപിച്ചു തിയോ മനുഷ്യസ്നേഹി  എന്ന മാസികയുടെ പത്രാധിപരും സംഭാവകനുമാണ്.


വയനാട് ജില്ലക്ക് സ്വപ്നസാക്ഷാത്കാരമായി മെഡിക്കൽ കോളേജ്

Author
Citizen Journalist

Deepa Shaji Pulpally

എൻമലയാളത്തിന്റെ സിറ്റിസൺ ജേര്ണലിസ്റ് ക്ലബ്-ലെ വയനാട്ടിൽ നിന്നുള്ള സംഭാവക.

You May Also Like