വയനാട് ജില്ലയിലെ പെണ്‍ കുട്ടികള്‍ക്കായി ഫെഡറൽ ബാങ്കിന്റെ സാമൂഹിക പ്രതിബന്ധതയുടെ ഭാഗമായ നൈപുണ്യ വികസന പദ്ധതിയുടെ തൊഴിലധിഷ്ഠിത പരിശീലനം

  • Posted on December 07, 2022
  • News
  • By Fazna
  • 90 Views

വയനാട് ജില്ലയിലെ പെണ്‍ കുട്ടികള്‍ക്കായി ഫെഡറൽ ബാങ്കിന്റെ   സാമൂഹിക പ്രതിബന്ധതയുടെ ഭാഗമായ നൈപുണ്യ  വികസന പദ്ധതിയുടെ തൊഴിലധിഷ്ഠിത പരിശീലനം. 

Financial Accounting & Tally Prime Comprehensive .താമസവും ഭക്ഷണവും സൗജന്യമായിരിക്കും 

ഫെഡറൽ സ്കിൽ അക്കാദമിയിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു.

പരിശീലന കാലാവധി: മൂന്നു മാസം. 

വാർഷിക വരുമാന പരിധി നാലു ലക്ഷത്തിലധികരിക്കരുത്. 

യോഗ്യത : കൊമേഴ്സിൽ ബിരുദം (ബികോം)

പ്രായ പരിധി 20 - 30

പരിശീലന സ്ഥലം: എറണാകുളം

എംപ്ലോയബിലിറ്റി സ്കിൽസ് ട്രെയിനിങ് കോഴ്സിന്റെ ഭാഗമായിരിക്കും. 

പ്ലെയിസ്മെന്റ് അസിസ്റ്റൻസ് ലഭ്യമാകും. 

To Register

https://forms.gle/RrsVNUz8K7GmUbcQ6

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ,

ഫെഡറൽ സ്കിൽ  അക്കാദമി കൊച്ചി

(Time 10.00Am to 4.00Pm)

9895756390

9895937154

9747480800

0484 4011615Author
Citizen Journalist

Fazna

No description...

You May Also Like