അതിർത്തി കാക്കുന്ന പെൺപുലി - ആതിര. കെ.പിള്ള

ആതിര കെ.പിള്ളയുടെ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക്

അച്ഛന്റെ മരണാനന്തര ശേഷം മിലിറ്ററി സർവീസിൽ പ്രവേശിച്ച ആളാണ് ആതിര.കെ. പിള്ള. അതിർത്തിയിലെ സ്ത്രീകളുടെ സംരക്ഷണമാണ്  പ്രധാനമായും അവരുടെ ഡ്യൂട്ടി. മലയാളികൾക്ക് അഭിമാനമായ ഈ പെൺപുലിയെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ കേട്ട് നോക്കാം.

സൈക്കിളിൽ ദൂരങ്ങൾ താണ്ടി സഹല

Author
Citizen Journalist

Deepa Shaji Pulpally

എൻമലയാളത്തിന്റെ സിറ്റിസൺ ജേര്ണലിസ്റ് ക്ലബ്-ലെ വയനാട്ടിൽ നിന്നുള്ള സംഭാവക.

You May Also Like