കാളയെ ഉപയോഗിച്ച് ചക്കിൽ എണ്ണ ആട്ടുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ?

പഴയ രീതിയിൽ എണ്ണ ആട്ടുന്നത് എങ്ങനെ എന്ന് കാണാം

നമ്മുടെ പൂർവികർ നല്ലെണ്ണയോ, വെളിച്ചെണ്ണയോ ഏതുമാകട്ടെ ചക്കിലാട്ടിയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. ഇന്ന് അത് മെഷിനുകൾ ഏറ്റെടുത്തതോടെ ആ കാഴ്ച അപൂർവ്വമായി. പഴയ രീതിയിൽ എണ്ണ ആട്ടുന്നത് എങ്ങനെ എന്ന് കാണാം.

ആഫ്രിക്കൻ ആനയെ മയക്കുന്ന പഴത്തോട്ടങ്ങളുടെ താഴ്വര

Author
Citizen Journalist

Deepa Shaji Pulpally

എൻമലയാളത്തിന്റെ സിറ്റിസൺ ജേര്ണലിസ്റ് ക്ലബ്-ലെ വയനാട്ടിൽ നിന്നുള്ള സംഭാവക.

You May Also Like