പൂമരം - ഗുൽമോഹർ

ഗുൽമോഹറിന്റെ കാഴ്ചകൾ ഒന്നാസ്വദിച്ചാലോ

പ്രകൃതിയുടെ വിസ്മയങ്ങളിലൊന്നാണ്  കടുത്ത വേനലിലും നിറയെ ചുവന്ന പൂക്കളുമായി പച്ചപ്പോടെ പൂത്ത് നിൽക്കുന്ന ഗുൽമോഹർ. ആഫ്രിക്കയിലെ ഉഷ്ണമേഖല വരണ്ട വനങ്ങളിൽ കണ്ടിരുന്ന ഈ പൂമരരങ്ങൾ ഇന്ന് കേരളക്കരയെയും മനോഹരിയാക്കുന്നുണ്ട്.

'പൂന്തോട്ടങ്ങൾക്ക് നിത്യയൗവനത്തിന്റെ പൂകൂട നെയ്യുന്ന മുത്തപ്പനായ പൂമരം, വളരുന്തോറും ഭംഗി വർധിച്ചുവരുന്നതോടൊപ്പം, അനേകം ജീവജാലങ്ങൾക്ക്‌ ആവാസ കേന്ദ്രവും ഒരുക്കുന്നു. ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഗുൽമോഹറിന്റെ കാഴ്ചകൾ ഒന്നാസ്വദിച്ചാലോ.

ആഫ്രിക്കൻ ആനയെ മയക്കുന്ന പഴത്തോട്ടങ്ങളുടെ താഴ്വര

Author
Citizen Journalist

Deepa Shaji Pulpally

എൻമലയാളത്തിന്റെ സിറ്റിസൺ ജേര്ണലിസ്റ് ക്ലബ്-ലെ വയനാട്ടിൽ നിന്നുള്ള സംഭാവക.

You May Also Like