നീല ജലാശയത്തിൽ !

ടൂറിസത്തിന്   പുതിയ   പ്രതീക്ഷയുമായി   തൃശൂർ   ചാവക്കാട്   ഇന്ത്യയിലെ   ഏറ്റവും   വലിയ    പബ്ലിക്   അക്വേറിയം - മറൈൻ    വേൾഡ് .


ചെപ്പടി വിദ്യ !


Author
Citizen Journalist

Thushara Brijesh

എൻമലയാളത്തിന്റെ സിറ്റിസൺ ജേര്ണലിസ്റ് ക്ലബ്-ലെ കണ്ണൂർ നിന്നുള്ള സംഭാവക.

You May Also Like