വീട്ടു മുറ്റത്ത് പാർക്ക് പോലെ കൃഷിത്തോട്ടം

ജൈവ ഭക്ഷണം ഒരുക്കുന്ന ഈ പച്ചക്കറിതോട്ട വിശേഷങ്ങൾ കണ്ടു നോക്കാം

വീട്ട് മുറ്റത്ത്‌ നിറയെ പച്ചക്കറി നട്ട് വിസ്മയം തീർക്കുകയാണ് മണിക്കുട്ടനും, കൂട്ടുകാരും. മനോഹര കാഴ്ചയും ഒപ്പം  ജൈവ ഭക്ഷണവും ഒരുക്കുന്ന ഈ പച്ചക്കറിതോട്ട വിശേഷങ്ങൾ കണ്ടു നോക്കാം.

ഫാക്ടറിയിലെ ആപ്പിൽ ജ്യൂസ്‌ നിർമ്മാണം

Author
Citizen Journalist

Deepa Shaji Pulpally

എൻമലയാളത്തിന്റെ സിറ്റിസൺ ജേര്ണലിസ്റ് ക്ലബ്-ലെ വയനാട്ടിൽ നിന്നുള്ള സംഭാവക.

You May Also Like