ടെക്കോമ, ആരുടെയും മനം കവരും പൂങ്കുല

മഞ്ഞയും, ചുവപ്പും നിറത്തിലുള്ള പൂക്കളോട് കൂടി കാണുന്ന ഇതിന്റെ ശാസ്ത്രീയനാമം ടെക്കോമ സ്റ്റാൻസ് എന്നാണ്

മുന്തിരിവള്ളിയുടെ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട ടെക്കോമയുടെ ജന്മദേശം  അമേരിക്കയാണ്. മഞ്ഞയും, ചുവപ്പും നിറത്തിലുള്ള പൂക്കളോട് കൂടി കാണുന്ന ഇതിന്റെ ശാസ്ത്രീയനാമം ടെക്കോമ സ്റ്റാൻസ് എന്നാണ്. ബിഗ്നോണിയേസി കുടുംബത്തിൽപെട്ട ടെക്കോമ പൂക്കളെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെട്ടാലോ.


ഗുൽമോഹറിന്റെ കാഴ്ചകൾ ഒന്നാസ്വദിച്ചാലോ

Author
Citizen Journalist

Deepa Shaji Pulpally

എൻമലയാളത്തിന്റെ സിറ്റിസൺ ജേര്ണലിസ്റ് ക്ലബ്-ലെ വയനാട്ടിൽ നിന്നുള്ള സംഭാവക.

You May Also Like