മുതല ഫാക്ടറി

മുതല കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിരിയിച്ച് എടുക്കുന്നത് എങ്ങനെ എന്ന് നോക്കാം 

ചൈനക്കാരുടെ ഇഷ്ടവിഭവമാണ് മുതല ഇറച്ചി. അതിനായി അവർ ഫാക്ടറി തന്നെ നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട്. മുതല കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിരിയിച്ച് എടുക്കുന്നതും, മുതല ഇറച്ചി തയ്യാറാക്കുന്നതും എങ്ങനെ എന്ന് നമുക്ക് കണ്ടു നോക്കാം.

ചിക്കൻ കൊണ്ടാട്ടം

Author
Citizen Journalist

Deepa Shaji Pulpally

എൻമലയാളത്തിന്റെ സിറ്റിസൺ ജേര്ണലിസ്റ് ക്ലബ്-ലെ വയനാട്ടിൽ നിന്നുള്ള സംഭാവക.

You May Also Like