തിരക്കഥയുടെ കഥ ഭാഗം - 22

കരുത്തുറ്റ കഥാപാത്രങ്ങളെ എങ്ങനെ സൃഷ്ടിക്കാം 

കരുത്തുറ്റ കഥാപാത്രങ്ങളാണ് ഗംഭീരമായ തിക്കഥകളുടേയും സിനിമകളുടെയും അടിസ്ഥാനം. ശക്തമായ സൃഷ്ടിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ചില ചിന്തകളാണ് വീഡിയോയിൽ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. 

CONTENTS OF THIS VIDEO 

00:00 Intro

00:19 Getting inside the Character brain. Feel everything what they feel.

01:45 Write how it feels. Not how it is.

03: 55 Character Lensing.

06:10 Character Development

07: 10 Conclusion

CONTACT: ranimariamedia@gmail.com

തിരക്കഥയിൽ എങ്ങനെ ഫ്ലാഷ്ബാക്ക് എഴുതാം

Author
AD Film Maker

Felix Joseph

No description...

You May Also Like