പ്രേക്ഷകരുടെ ഇടം - ഭാഗം 16

ഫാമിലേക്ക് നല്ല ഇനം ആടുകളെ എങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാം

ആട്ടിൻ പാലിന് ഇന്ന് ഏറെ ഡിമാൻഡ് കൂടി വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ആട് കൃഷിയും വളരെയധികം കൂടിവരുന്നുണ്ട്. ഗാർഹിക ആവശ്യങ്ങൾക്കും, വാണിജ്യ അടിസ്ഥാനത്തിലുമാണ്  ഈ കൃഷിചെയ്ത് വരുന്നത്. എങ്ങനെ നല്ല ആടുകളെ വളർത്താൻ തിരഞ്ഞെടുക്കാം എന്ന് നോക്കാം.

കോഴിത്തീറ്റ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാം

Author
Citizen Journalist

Deepa Shaji Pulpally

എൻമലയാളത്തിന്റെ സിറ്റിസൺ ജേര്ണലിസ്റ് ക്ലബ്-ലെ വയനാട്ടിൽ നിന്നുള്ള സംഭാവക.

You May Also Like