പ്രേക്ഷകരുടെ ഇടം - ഭാഗം 15

കോഴിത്തീറ്റ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാം

ഇന്ന് കോഴിത്തീറ്റ വിപണിയിൽ ധാരാളം കിട്ടുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ്. എന്നാൽ അതിൽനിന്നും വ്യത്യസ്തമായി ദിവസവും മുട്ട ലഭിക്കുന്നതിന് വീട്ടിൽ തന്നെ എങ്ങനെ കോഴിത്തീറ്റ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം എന്ന് നോക്കാം.

തിരുവോണ രാവ്

Author
Citizen Journalist

Deepa Shaji Pulpally

എൻമലയാളത്തിന്റെ സിറ്റിസൺ ജേര്ണലിസ്റ് ക്ലബ്-ലെ വയനാട്ടിൽ നിന്നുള്ള സംഭാവക.

You May Also Like