അമേരിക്കയിലെ തണുപ്പിനെ തോൽപ്പിച്ച ഒരു മുരിങ്ങ തോട്ടം

ഔഷധഗുണങ്ങൾ കൂടിയ ഒരു സസ്യം കൂടിയാണ് മുരിങ്ങ

മുരിങ്ങ നമ്മുടെ കറികളിലെ പ്രധാന വിഭവമാണ്. മുരിങ്ങക്കോൽ കൊണ്ട് നാം നിരവധി കറികൾ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്. മാത്രമല്ല ഇത് ഔഷധഗുണങ്ങൾ കൂടിയ ഒരു സസ്യം കൂടിയാണ്. ഇതിന്റെ ഇലയും, പൂവും, കായും ഭക്ഷണയോഗ്യമാണ്. അമേരിക്കയിലായാലും മുരിങ്ങ നട്ടുപിടിപ്പിക്കാൻ ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു വീട്ടമ്മയുടെ കൃഷി കണ്ടു നോക്കാം.

അത്യപൂർവ്വ ഗുണങ്ങളുള്ള മുതിര

Author
Citizen Journalist

Deepa Shaji Pulpally

എൻമലയാളത്തിന്റെ സിറ്റിസൺ ജേര്ണലിസ്റ് ക്ലബ്-ലെ വയനാട്ടിൽ നിന്നുള്ള സംഭാവക.

You May Also Like