ഓമന മൃഗങ്ങളുമായുള്ള സൗഹൃദ നിമിഷങ്ങൾ പങ്കിടാം - ഭാഗം നാല് ചാക്കോയും തണ്ണിമത്തനും

ചാക്കോയ്ക്ക്  തണ്ണിമത്തൻ വേണം പക്ഷെ ...


നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഓമനമൃഗങ്ങളുമായുള്ള  സൗഹൃദനിമിഷങ്ങൾ  പങ്കിടാം എൻമലയാളത്തിലൂടെ .... നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള വീഡിയോ    അയച്ചു തരൂ,  നമ്മുടെ സന്തോഷത്തിൽ ചുറ്റുമുള്ളവരും പങ്കു ചേരട്ടെ!!!! 

നിങ്ങളുടെ വീഡിയോസ് അയക്കേണ്ട വാട്സ്ആപ്പ് നമ്പർ :  95394 01234

ചാക്കോന്റെ പരാതി

Author
No Image
Sub-Editor

Sabira Muhammed

No description...

You May Also Like