പ്ലം കേക്കിന്റെ ടേസ്റ്റ് കൂട്ടണോ ? റം ഉപയോഗിച്ച് ഫീഡ് ചെയ്തു വെക്കാം

പരമ്പരാഗത രീതിയിലുള്ള പ്ലം കേക്ക് ന്റെ രുചി ഇപ്പോൾ കിട്ടാറില്ല .പ്ലം കേക്ക് നിർമാണത്തിൽ കേക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഫീഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കേക്കിന്റെ രുചി കൂടും....

ലോകത്തിൽ കേക്കിന്റെ പിറവി എങ്ങനെ ?

Link: https://www.enmalayalam.com/news/pyuiioQJ

കേരളത്തിൽ കേക്ക് വന്ന വഴി

link: https://www.enmalayalam.com/news/tT9NAXTU

Author
No Image

Naziya K N

No description...

You May Also Like