തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ കൽക്കുഴി , കാരിവളം , പാലപ്പള്ളി തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇന്നലെ രാത്രി വീശിയ ശക്തമായ ചുഴലിക്കാറ്റിൽ ഉണ്ടായ നാശനഷ്ടങ്ങൾ

20th Sept 2020, രാത്രി വീശിയ ശക്തമായ ചുഴലിക്കാറ്റിൽ ഉണ്ടായ നാശനഷ്ടങ്ങൾ

Author
Resource Manager

Jiya Jude

No description...

You May Also Like