ആണവ യുദ്ധത്തിന്റെ ലോകമറിയാത്ത കാരണക്കാരൻ

ഹിരോഷിമ ...

മനുഷ്യ മനസ്സുകളിൽ ഉണങ്ങാത്ത മുറിവേൽപ്പിച്ച മഹായുദ്ധത്തിന്റെ ചാരം

അണുവായുധമുണ്ടാക്കുന്ന വിപത്ത് എത്രമാത്രം വിനാശകരമാണെന്നതിന്റെ സാക്ഷ്യമാണ് ഹിരോഷിമ ചരിത്രത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ഈ അണുബോംബിനാൽ തന്നെ ബന്ധിക്കപ്പെട്ട ലോകമറിയാത്ത മറ്റൊരു രാജ്യമുണ്ട് അതാണ് കോംഗോയി. കോംഗോയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ചെറിയ ഘനിയാണ് ശിങ്കോലോബ്വേ. ലോക ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വിനാശകാരിയായ അപകടത്തിന് കാരണക്കാരനായവർ.

വാരണാസി

Author
Sub-Editor

Sabira Muhammed

No description...

You May Also Like