ഒരുമിച്ച് പരിശീലിക്കാം - എപ്പിസോഡ് ഒന്ന് സ്ട്രെച്ചിങ്

വ്യായാമം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാവരും മറക്കുന്നതും മടിക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള  കാര്യമാണ് സ്ട്രെച്ചിങ് . സ്ട്രെച്ചിങ് നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിൽ വലിയൊരു  പങ്കുവഹിക്കുന്നുണ്ട് . എന്നാൽ പലർക്കും അതിന്റെ പ്രാധാന്യമെന്താണെന്നോ നല്ല രീതിയിൽ എങ്ങനെ സ്ട്രെച്ചിങ്ങ് ചെയ്യാമെന്നോ  അറിയില്ല .  

ഫിസിക്കൽഫിറ്റ്നസ്സും സ്പോർട്സ് ബോധവൽക്കരണ പ്രോഗ്രാമും | Class 1 To 4 | Episode -4

Author
No Image
Sub-Editor

Sabira Muhammed

No description...

You May Also Like