സ്വയരക്ഷാ - ഭാഗം നാല്

അപകടങ്ങൾ എവിടേയും പതുങ്ങി ഇരിപ്പുണ്ട് , അതിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കരുതി ഇരിക്കണം, നമ്മുടെ ബാഗ് അല്ലെങ്കിൽ അത് പോലുള്ള എന്തെങ്കിലും സാധനം കയ്യിൽ നിന്നും ആരെങ്കിലും അപഹരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ എങ്ങനെ അവരെ നേരിടാം എന്ന് നോക്കാം.

സ്വയരക്ഷാ - ഭാഗം മൂന്ന്

Author
Sub-Editor

Sabira Muhammed

No description...

You May Also Like