ഒരുമിച്ച് പരിശീലിക്കാം - എപ്പിസോഡ് ഏഴ്

ട്രൈസെപ്സ് വ്യായാമം

ട്രൈസെപ്സ് വ്യായാമം എങ്ങനെ വീട്ടിൽ വെച്ച് ചെയ്യാം എന്നാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത്.

കൈകാലുകൾക്കുള്ള വ്യായാമം

Author
Sub-Editor

Sabira Muhammed

No description...

You May Also Like