മോദിയാണ് താരം - അഡ്വ. ഇ എം സുനിൽകുമാർ

ഇന്ന് കേരളത്തിലെ നിയമസഭയും ഭരണ പ്രതിപക്ഷ ഭേതമന്യേ ലക്ഷദ്വീപ്കാരുടെ മനുഷാവകാശ സംരക്ഷണത്തിന് അനുകൂലമായി ഒരേ ശബ്ദത്തോടെ പ്രേമയം പാസ്സാക്കി.

ലക്ഷദ്വീപിലെ പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വൻകരയിലെ ജനങ്ങളും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും കൈകോർത്തതിൽ തെറ്റില്ല.

പക്ഷെ ഈ ബഹളങ്ങൾക്കിടയിൽ വിസ്മരിക്കപ്പെട്ടുപോവുന്ന വാസ്തവങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് യഥാർത്ഥത്തിൽ  പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതല്ലെ ഈ കോലാഹലങ്ങൾക്കിടയിൽ മറയുന്ന യഥാർത്ഥ രാഷ്ട്രീയം.

ലക്ഷദ്വീപ് ജനതക്ക് ഐക്യദാർഢ്യം അർപ്പിച്ച് കേരള നിയമസഭ പ്രമേയം പാസ്സാക്കി

Author
Sub-Editor

Sabira Muhammed

No description...

You May Also Like