സ്വയരക്ഷാ - ഭാഗം അഞ്ച്

വ്യായാമത്തിന് മുമ്പുള്ള വാം അപ്പ് നിങ്ങളുടെ രക്തക്കുഴലുകളെ വികസിപ്പിക്കുകയും ഉയർന്ന തീവ്രതയോടെയുള്ള വ്യായാമം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ പേശികൾക്ക് നല്ല രക്ത വിതരണം ലഭിക്കാൻ  സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും.

ഒരു നല്ല വാം അപ്പിനോടൊപ്പം അക്രമികൾ ആരെങ്കിലും അപ്രതീക്ഷിതമായി നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കയറിപിടിച്ചാൽ എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടാമെന്നും നോക്കാം...

സ്വയരക്ഷാ - ഭാഗം നാല്

Author
Sub-Editor

Sabira Muhammed

No description...

You May Also Like